hybride warmtepomp | TDI500 | verduurzamen

Het consortium Team Duurzaam Installeren 500 (TDI500) wil binnen drie jaar het aantal geïnstalleerde (hybride) warmtepompen met 500 extra warmtepompen per dag verhogen. Hiervoor moet de installatiesector op een andere manier te werk gaan. Zij hebben daarvoor vanuit de regeling Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) van RVO een subsidie van 5 miljoen euro gekregen. TDI500 richt zich op de ontwikkeling van installaties die beter betaalbaar zijn, met betere prestaties en die in de helft van de tijd kunnen worden geïnstalleerd.  

 

Warmtepompen spelen een essentiële rol in het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Het beleidsprogramma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving heeft als doel om in 2030 één miljoen (hybride) warmtepompen geïnstalleerd te hebben in bestaande gebouwen. Om dat mogelijk te maken moet het tempo flink omhoog naar ruim 100.000 extra installaties per jaar, ofwel 500 extra installaties per dag. Installatiebedrijven hebben een sleutelrol om deze versnelling te kunnen realiseren, samen met de fabrikanten, groothandel, klanten, scholen, overheden en kennisorganisaties. 

De toekenning van de MOOI-subsidie betekent de kickstart van het TDI500-project waarin het consortium zichzelf ten doel stelt om:

1. Vergroten van de capaciteit bij installatiebedrijven

Halveren van de tijd die nodig is voor intake, werkvoorbereiding, installatie en nazorg van een (hybride) warmtepompinstallatie. Door o.a. het ontwikkelen en testen van datagedreven tools kan de installatietijd worden teruggebracht van 32 naar 16 uur. Daarnaast wordt gewerkt aan het terugbrengen van de kennisintensiviteit (MBO 2 en 3) door taken op te delen en te diversifiëren in de complexiteit van installatie-activiteiten: startende monteurs kunnen sneller aan de slag, en hooggekwalificeerde mensen worden effectiever ingezet.

2. Nieuwe en verbeterde (hybride) installatieconcepten

Ontwikkelen van drie verbeterde installatieconcepten waarmee o.a. voor gestapelde bouw (zoals appartementengebouwen) de hybride warmtepomp ook spijtvrij en betaalbaar kan worden geïnstalleerd.

3. Installatie betaalbaar maken voor een grotere groep gebouweigenaren

Verlagen van de installatiekosten met 30% door verkorting van de installatietijd en verhoging van standaardisatie en seriematig werken. Daarnaast wordt gezorgd voor 15% minder energiegebruik door betere inregelmogelijkheden voor installaties, prestatiemonitoring en service op afstand.

4. Zekerheid over energiebesparing in de praktijk 

Afstemmen installaties op groepen woningen, ontwikkelen dynamische testprotocollen en verbeterde tooling voor inregelen en prestatiemonitoring dragen bij aan verbetering van het inzicht in te verwachten energiebesparing. 

De opgedane kennis wordt zo breed mogelijk gedeeld binnen de gehele sector om de beoogde versnelling en opschaling te kunnen realiseren. De eerste resultaten worden eind 2023 verwacht. 

Via de bestaande opleidingsprogramma’s en door middel van de klankbordgroep met de partijen in de keten, wordt actief gewerkt aan kennisverspreiding en het vormgegeven van allianties tussen ketenpartners. Overige belanghebbenden worden o.a. via evenementen en publicaties op de hoogte gehouden.

Over econic

Vanuit een voormalige gasfabriek in Amsterdam-Noord en een Duitse vestiging in Aken zorgt econic ervoor dat het slim, simpel en financieel bereikbaar wordt om een huis te verduurzamen. Met haar digitale platform en slimme partnerships ontzorgt econic het verduurzamingstraject voor zowel consumenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars als bouwers.

Frits Verhoef, Head of Impact bij econic: “500 installaties per dag, dat zijn er 100.000 in een jaar. Alleen al deze versnelling brengt het doel van 55% reductie in 2030 dichterbij, zeker als we het verduurzamen van de woningen breed zien: All Electric waar het kan, hybride als een tussenstap omdat er bijvoorbeeld nog geïsoleerd moet worden, en zoveel mogelijk zonnepanelen. Bovendien kunnen we in dit consortium samen met ketenpartners werken aan het recyclen van de warmtepompen en de zonnepanelen die we gebruiken en samen met de leveranciers werken aan afval-arme logistieke stromen.” 

Over het consortium

Het TDI500-consortium bestaat uit Bonarius, Breman, Comfort Partners, econic, Eneco, Essent, Feenstra, HeatTransformers, Mampaey, Mensen maken de transitie, Stichting Team Duurzaam Installeren, een nieuwe stichting bestaande uit de installatiebedrijven van het consortium, en TNO. Deze laatste fungeert als penvoerder van het consortium. Daarnaast is Techniek Nederland als ondernemersorganisatie van installatiebedrijven nauw aangesloten bij het consortium om opgedane ervaring en kennis verder binnen de sector te verspreiden. 

Zij hebben daarvoor vanuit de regeling Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) van RVO een subsidie van 5 miljoen euro gekregen.