innovatie | sustainable | tech

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de Wet Collectieve Warmtevoorziening (Warmtewet 2) ter consultatie aangeboden. Voorafgaand aan de consultatie deed de Warmtecoalitie, waar econic onderdeel van zijn, een dringende oproep aan de Tweede Kamer. Warmtenetten bieden veel potentie om woningen te verduurzamen, maar dat gaat niet met alleen klassieke, grootschalige hoge-temperatuur warmtenetten. Daarom moet de wet ruimte laten voor zo veel mogelijk verschillende modellen en concurrentie tussen partijen en oplossingen versterken. De concept-wetteksten stelde de Warmtecoalitie helaas niet gerust en daarom herhalen zij de oproep in een gezamenlijke consultatiereactie: kies in de warmtemarkt niet voor one-size-fits-all.

 

Diversiteit, maatwerk en innovatie

De Warmtecoalitie juicht verduurzaming van de warmtemarkt toe en is blij met de aanzet voor een nieuw wettelijk kader om hier handvatten aan te geven. Juist nú zou er volop ruimte geboden moeten worden aan innovatieve stapsgewijs groeiende netten, nieuwe initiatieven, en samenwerkingsvormen. In de contouren van de nieuwe warmtewet, wordt een verplichting gesteld voor integraal verantwoordelijke warmtebedrijven met een aanwijzing voor tientallen jaren. De warmtecoalitie stelt vast dat hiermee de benodigde diversiteit in de warmtemarkt niet voldoende wordt gestimuleerd.

Wij zijn blij met de door de minister geboden opening in de vraagstelling van de consultatie. Uit de vraagstelling blijkt dat de minister meer samenwerking en meer innovatie een warm hart toedraagt. Het ministerie onderzoekt namelijk hoe omgegaan moet worden met ‘het economische eigendom’ van warmtenetten als die niet bij het warmtebedrijf behoren. Een belangrijke stap, omdat dit de weg openzet voor samenwerkingsverbanden voor warmtenetten met gescheiden rollen tussen productie en levering aan de ene kant en distributie aan de andere. Precies één van het type warmtenetten die verschillende leden van de Warmtecoalitie nu al succesvol samen ontwikkeld hebben.

Lokaal en kleinschalig

De wens van de Warmtecoalitie is ook om meer lokale initiatieven en kleinschalige systemen te kunnen ontplooien. Deze kleine netten moeten tevens naar elkaar toe kunnen groeien en stapsgewijs worden uitgebreid. De concept-wet stelt nu een arbitraire grens van maximaal 500 aansluitingen voor een klein systeem en een verbod om deze systemen aan elkaar te verbinden. Ruim onvoldoende om dit soort concepten echt van de grond te krijgen. Daarnaast ziet de Warmtecoalitie dat de kavelsystematiek leunt naar grootschalige systemen, terwijl deze oplossingen niet altijd de beste oplossing zijn.

Lees hier de volledige reactie op de consultatie van de Wet Collectieve Warmte (Warmtewet 2).

De warmtecoalitie vertegenwoordigt de volle breedte van de maatschappij van gemeenten, private partijen, netwerkbedrijven, consumentenorganisaties, woningcorporaties, warmte-coöperaties, milieu partijen, tot aan bewonersverenigingen.

"Warmtenetten bieden veel potentie om woningen te verduurzamen, maar dat gaat niet met alleen klassieke, grootschalige hoge-temperatuur warmtenetten."